About the project
KeywordAdvancedFreeformBrowse
Search:
Mullen, Hooker County, Nebraska in Place 
1898::05 in date 
New Search
Results:  4 ItemsBrowse by Facet | Claimant
Sorted by:  
Page: 1
Place
Mullen, Hooker County, Nebraska[X]
Gender
Male (4)
Place of Origin
Virginia (2)
Nebraska (1)
Date
collapse1898
collapse05
19 (1)
11 (1)
06 (1)
03 (1)
 Claimant:  Boyer, Reid W. 
 Place of Origin:  Virginia  
 Witnesses:  Boyer, Boyd K.
Boyer, Stephen M.
 
 Clerk:  C. S. M. 
Application Date:  1898-05-11 
Final Certificate Date:  1903-05-27 
Approval Date:  1904-02-11 
Patented Date:  1904-04-04 
Claimant gender:  Male 
Final Certificate Number:  1292 
 Place:  Mullen, Hooker County, Nebraska 
 Similar Items:  Find
 Claimant:  Boyer, Stephen M. 
 Place of Origin:    
 Witnesses:  Boyer, Boyd K.
Boyer, Reid W.
 
 Clerk:  C. S. M. 
Application Date:  1898-05-06 
Final Certificate Date:  1903-05-27 
Approval Date:  1904-09-02 
Patented Date:  1904-10-17 
Claimant gender:  Male 
Final Certificate Number:  1293 
 Place:  Mullen, Hooker County, Nebraska 
 Similar Items:  Find
 Claimant:  Boyer, Boyd K. 
 Place of Origin:  Virginia  
 Witnesses:  Boyer, Reid W.
Boyer, Stephen M.
 
 Clerk:  C. S. M. 
Application Date:  1898-05-19 
Final Certificate Date:  1903-05-27 
Approval Date:  1904-09-02 
Patented Date:  1904-10-17 
Claimant gender:  Male 
Final Certificate Number:  1294 
 Place:  Mullen, Hooker County, Nebraska 
 Similar Items:  Find
 Claimant:  Gibbs, Homer L. 
 Place of Origin:  Nebraska  
 Witnesses:  Shimmin, Robert H.
Fuller, George W.
 
 Clerk:  C. S. M. 
Application Date:  1898-05-03 
Final Certificate Date:  1905-05-16 
Approval Date:  1905-07-21 
Patented Date:  1905-08-26 
Claimant gender:  Male 
Final Certificate Number:  1467 
 Place:  Mullen, Hooker County, Nebraska 
 Similar Items:  Find